Betalingsvoorwaarden

  1. Voor elke door Het Kinderpaleis beschikbaar gestelde plaats is de contractant maandelijks een vergoeding verschuldigd, zoals aangegeven in de meest recent bekendgemaakte en in werking getreden prijslijst die opvraagbaar is bij Het Kinderpaleis. Genoemd bedrag is te allen tijde verschuldigd, ook bij het niet daadwerkelijk gebruiken van de kindplaats.
  2. Facturatie van de verschuldigde betaling vindt plaats per maand middels een systeem van voorfacturering.
  3. Betaling dient te geschieden door middel van een aan Het Kinderpaleis afgegeven machtiging tot automatisch incasso. Deze machtiging maakt deel uit van de overeenkomst tot plaatsing. Vooraf wordt de contractant op de hoogt gesteld middels een factuur. Het moment waarop de afschrijving zal plaatsvinden, ligt tussen de 23e en 28e  vooraf gaand aan de volgende maand.
  4. Indien de automatische incasso niet heeft kunnen plaatsvinden of deze door de opdrachtgever is gestorneerd, of de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaats gevonden binnen de gestelde termijn, zijnde uiterlijk de maandultimo van de maand waarop de factuur betrekking heeft, is de wederpartij van rechtswege, zonder dat er sommatie en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
  5. In geval van verzuim van de schuldenaar in het vorige lid bedoelt, treden de navolgende gevolgen in:
   • Een eventuele mutatieaanvraag of nieuwe aanvraag van de schuldenaar wordt niet in behandeling genomen totdat betaling heeft plaatsgevonden.
   • De schuldenaar is de wettelijke rente verschuldigd over de openstaande vordering zoals bedoeld in artikel 6:119 BW.
   • Het Kinderpaleis is gerechtigd de vordering uit handen te geven en alle (incasso) kosten daarvan integraal te verhalen op de schuldenaar.
  6. Indien de contractant in strijde handelt met een of meer van de onderliggende betalingsvoorwaarden, daaronder doch niet slechts begrepen de behoorlijke en stipte contractant failliet wordt verklaard, de WSNP wordt uitgesproken, surseance van betaling aanvraagt, of indien een of meer van zijn goederen in beslag zijn of worden genomen, dan zal Het Kinderpaleis gerechtigd zijn om hetzij het herstel van zodanige overtreding of strijdige behandeling te verlangen hetzij – naar keuze van Het Kinderpaleis –  deze overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd het recht van Het Kinderpaleis tot het vorderen van schade.
  7. Het Kinderpaleis is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Het Kinderpaleis zal de gewijzigde voorwaarden op verzoek toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de contractant in werking zodra de wijziging is medegedeeld.